Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz)

 

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne hoş geldiniz!

Liyakatı esas alan, farklı düşüncelerle zenginleşen, dünyanın birikimini sunan programlarımıza katılın…

Bilgi için:

Fatma İçöz

Tel: (384) 353 5009 (1600 - 1202 Dahili)

E-posta: lisansustu@kapadokya.edu.tr

 

Kapadokya Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı, kentleşmenin sosyal, siyasal, ekonomik ve çevresel sonuçlarını değerlendiren; yerel yönetimlerin bu alandaki görev ve sorumluluklarını bilen, çevre ve ekoloji sorunlarına duyarlı, akademisyenler, kamu görevlileri ve özel ilgi sahibi kişileri yetiştirmeyi hedefler.

Program, kentleşmenin sebeplerini ve çevresel sonuçlarını küresel ve yerel ölçeklerde değerlendirir; kent tarihi ve kültürü, kent sosyolojisi, kent mimarisi/kentsel tasarım vb. konuları ile yerel yönetimlerin bu alanlardaki rolünü ele alır.

İktisadi kalkınma ile birlikte, Türkiye’de de, gelişmekte olan ülkelere paralel bir süreç yaşamış; kentleşmenin temel dinamiğini, kırsaldan kentlere yönelen nüfus oluşturmuştur. Ekonominin liberalleştiği 1980lerde hız kazanan kentleşme sonrasında, 2008 yılında, kent nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı % 75’e ulaşarak, 1927 nüfus sayımında tespit edilen kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki payını yakalamıştır. Kırsal nüfusun kente hızlı göçü; aşırı, “sahte”, sağlık ve altyapı sorunları barındıran, sosyokültürel problemlere gebe kentleşme ile sonuçlanmıştır. Tüm bu gelişmeler ışığında kent çalışmalarına yönelik akademik araştırmalar artmış; mimari tarih, kent mekânının mimari açıdan analizi, kent sakinlerine ilişkin sosyokültürel çalışmalar, çevre problemlerine ilişkin çalışmalar hız kazanmıştır. Benzer şekilde, yerel yönetimler de, tüm bu sorunların çözümündeki artan önemleri ile akademik çalışmaların öncelikli konusu haline gelmiştir. Kapadokya Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı, bu alanlarda ülkemizdeki akademik bilgi üretimi ihtiyacının karşılanmasına katkı sunar.

Prof Dr. Ruşen Keleş yönetiminde ve alanında uzman akademik kadrosuyla, disiplinler arası çalışmalarda bulunacak bu yüksek lisans programı, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, şehir ve bölge planlama, mimarlık, çevre mühendisliği, jeoloji mühendisliği gibi alanlardan gelen öğrencilere yönelik, yaşam boyu eğitim ihtiyaçları doğrultusunda planlamaya izin veren, esnek yapıda bir program sunmaktadır.

Bölüm Blog Sayfasına Gitmek için Tıklayın

 

KENT, ÇEVRE VE YEREL YÖNETİMLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

Başvuru Koşulları

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış İktisadî ve İdarî Bilimler, Siyasal Bilgiler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Beşeri Bilimler ve Fen-Edebiyat fakülteleri bölümlerinden; Mimarlık ve Mühendislik bölümlerinden ve Şehir ve Bölge Planlama; Sosyoloji; Hukuk bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak,

b. ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlıklı puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından Kapadokya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak.

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı (Tezli) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

1. Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi

2. Lisans Mezuniyet Transkripti Aslı ve Fotokopisi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)

3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi

4. Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi

5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

6. 3 fotoğraf

7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı (Tezli) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a.Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b.Uluslararası öğrenci başvurularında ALES koşulu aranmamaktadır.

c.Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Başvuru Formu,
 2. Özgeçmiş,
 3. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 4. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi,
 5. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 6. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 7. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 8. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 9. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 10. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 11. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

 

KENT, ÇEVRE VE YEREL YÖNETİMLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ-UZAKTAN)

Başvuru Koşulları

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış İktisadî ve İdarî Bilimler, Siyasal Bilgiler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Beşeri Bilimler, Fen-Edebiyat, Eğitim, Teknik Eğitim ve İletişim fakülteleri bölümlerinden; Mimarlık ve Mühendislik bölümlerinden ve Şehir ve Bölge Planlama; Sosyoloji; Hukuk bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak.

b. Aday Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Kapadokya Üniversitesi arasında yapılmış olan protokol kapsamında başvuru yapıyorsa, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlıklı puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından Kapadokya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak.

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Uzaktan) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

1. Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi

2. Lisans Mezuniyet Transkripti Aslı ve Fotokopisi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)

3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi (varsa)

4. Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi

5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

6. 3 fotoğraf

7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

 

Türkiye Belediyeler Birliği ile yapılan protokol uyarınca burs programına  başvuracak olan adayların yukarıdaki belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de iletmeleri gerekmektedir.

1. İki adet Türkiye Belediyeler Birliğinde, belediyede ya da belediyenin bağlı idaresinde ya da iştirakinde çalıştığına dair belge

2. Türkiye Belediyeler Birliğine karşı imzalancak taahhütname (indirmek için tıklayınız)

3. 1 adet ek fotoğraf

4. Öğrenci Bilgi Formu (indirmek için tıklayınız)

 

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Uzaktan) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a.Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b.Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Başvuru Formu,
 2. Özgeçmiş,
 3. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 4. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi,
 5. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 6. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 7. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 8. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 9. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 10. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 11. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

 

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Ön başvuru için lütfen tıklayın.

 

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Tezli Yüksek Lisans Programı Müfredatı

I. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KCY503

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

8

3

3

3

0

0

KCY505

Kent ve Çevre Hukukuna Giriş

8

3

3

3

0

0

 

Toplam

16

6

6

6

0

0

I. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KCY521

Çevresel Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Yaşam

7

3

3

3

0

0

KCY523

Kapadokya: Mekan, Tarih, Sanat

7

3

3

3

0

0

KCY525

Kent Tarihine Düşünsel Yaklaşım

7

3

3

3

0

0

KCY527

Mekân Felsefesi

7

3

3

3

0

0

KCY529

Yeşil Siyasal Düşünce

7

3

3

3

0

0

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 14

 

II. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KCY500

Seminer

2

0

0

0

0

0

KCY502

Türk Yerel Yönetim Sistemi

7

3

3

3

0

0

KCY504

20. Yüzyıl Kent Kuramları

7

3

3

3

0

0

KCY506

Ekolojik Bunalım ve İklim Siyaseti

7

3

3

3

0

0

 

Toplam

23

9

9

9

0

0

 

II. Dönem (Bahar)

Seçmeli Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KCY520

Kentler ve Siyaset

7

3

3

3

0

0

KCY522

Karşılaştırmalı Kentleşme ve Yerel Yönetimler

7

3

3

3

0

0

KCY524

Türk Modernleşmesi ve Mimari

7

3

3

3

0

0

KCY526

Medya, İletişim ve Çevre

7

3

3

3

0

0

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 7

 

III. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

TEZ501

Tez Çalışması

30

0

0

0

0

0

 

Toplam

30

0

0

0

0

0

 

IV. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

TEZ501

Tez Çalışması

30

0

0

0

0

0

 

Toplam

30

0

0

0

0

0

 

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı Müfredatı

I. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KCY563

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

8

3

3

0

0

3

KCY565

Kent ve Çevre Hukukuna Giriş

8

3

3

0

0

3

 

Toplam

16

6

6

0

0

6

 

I. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KCY581

Çevresel Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Yaşam

7

3

3

0

0

3

KCY583

Kapadokya: Mekan, Tarih, Sanat

7

3

3

0

0

3

KCY585

Kent Tarihine Düşünsel Yaklaşım

7

3

3

0

0

3

KCY587

Mekân Felsefesi

7

3

3

0

0

3

KCY589

Yeşil Siyasal Düşünce

7

3

3

0

0

3

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 14

 

II. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KCY562

Türk Yerel Yönetim Sistemi

7

3

3

0

0

3

KCY564

20. Yüzyıl Kent Kuramları

7

3

3

0

0

3

KCY566

Ekolojik Bunalım ve İklim Siyaseti

7

3

3

0

0

3

KCY568

Türkiye'de Kent ve Çevre Mevzuatı

2

2

2

0

0

2

 

Toplam

23

11

11

0

0

11

 

II. Dönem (Bahar)

Seçmeli Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KCY580

Kentler ve Siyaset

7

3

3

0

0

3

KCY582

Karşılaştırmalı Kentleşme ve Yerel Yönetimler

7

3

3

0

0

3

KCY584

Türk Modernleşmesi ve Mimari

7

3

3

0

0

3

KCY586

Medya, İletişim ve Çevre

7

3

3

0

0

3

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 7

 

III. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KCY561

Dönem Projesi

15

0

0

0

0

0

 

Toplam

15

0

0

0

0

0

 

III. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KCY591

Doğal Varlıklar ve Çevre Politikası

8

3

3

0

0

3

KCY593

Uluslararası Çevre Politikaları

8

3

3

0

0

3

KCY595

Uluslararası İşbölümü ve Yeni Kentsel Politikalar

7

3

3

0

0

3

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 15

 E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız