Fakülte Hakkında

İnsan gereksinimlerini barındırmak üzere fiziksel çevrenin düzenlenmesi veya başka bir deyişle mekân yani olası gelecekler yaratma sanatı olarak tanımlanan mimarlık insanın varoluşundan bu yana onunla birlikte gelişip farklılaşarak günümüze dek ulaşmıştır. M.Ö. 1. yüzyılda yaşamış olan Romalı mimar Vitruvius "De Architectura" adlı eserinde başarılı bir mimarlık için “kullanışlılık, sağlamlık ve güzellik” etmenlerinin gerekli olduğunu ifade etmiştir. Rönesans'ta bu tanım, “kullanışlılık, süreklilik- kalıcılık, güzellik” olarak benimsenmiştir.

Tasarım ise bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur ve özelliklerin oluşturduğu görünüm olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle mimarlık, tasarım ve güzel sanatlar hep iç içe girmiş kavramlar olarak değerlendirilmiştir.

Konforlu, kullanışlı, estetik düzeyi yüksek ve sağlam-güvenlikli yaşam ortamları ile bu ortamlarda barınma ve yaşamlarını sürdürme imkânı günümüzde insanların önemli gereksinimleri arasında yeralmaktadır. Bu gereksinimin karşılanması çevreyi oluşturan meslek gruplarının temel görevleri arasında yeralmaktadır. Günümüzde mimarlık, tasarım ve güzel sanatlar; kent, bina, mekân, ürün ve yaşam alanlarının bu gereksinmeleri karşılayan şartların oluşmasını estetik bakış açısıyla sağlayacak öncelikli çalışma alanları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sunulan ürün ve hizmetlerin hızla çoğaldığı, giderek birbirine daha çok benzemeye başladığı bir zamanda yaşıyoruz. İmkânların artmasıyla birlikte insanların ihtiyaç ve talepleri de hızla artmaktadır. Geçmiş dönemlerde insanlar temel ihtiyaçlarına yönelik tekdüze çözümler ile yetinirken günümüzde artan ihtiyaç ve taleplerle doğru orantılı bir şekilde insan hayatını en ince detayına kadar kolaylaştırmak ve güzelleştirmek rekabet hâlindeki işletmelerin başlıca hedeflerinden biri hâline gelmiştir. İşletmeler bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek için temel ihtiyaçlara dâhi estetik ve katmadeğeri olan çözümler sunmak ve çözülmemiş problemlere el atmak zorundadır. Ülkemizdeki sanayi gelişiminin sürdürülebilir olması için üretilen ürünlere endüstriyel anlamda değer katacak tasarımlara ve tasarımcılara ihtiyaç duyulmaktadır.

Kapadokya Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, sanatsal ve yaratıcı yönü gelişmiş, kültür bilinci oluşmuş, tarihî ve kuramsal karşılaştırmalar yapabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ülkemizde, yaşanabilir çevrelerin tasarımında görev alacak mimarlara, iç mimarlara ve tasarımcılara ihtiyaç bulunmaktadır.

Fakültenin amacı sanatçı kimliğinin yanısıra 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun olarak çok yönlü, esnek, insancıl, demokratik, katılımcı, yaratıcı, girişimci, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, kendine güvenen, sorgulayan, eleştiren, tartışan, muhakeme eden, karar veren, ulusal ve uluslararası alanda gelişmeleri takip eden ve bilimsel-sanatsal bilgi üretimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, hak ve sorumlulukların bilincinde bireyler yetiştirmektir.

Hızla küreselleşen dünyada toplumlar varolabilmek için kendi kültürlerine sahip çıkmak zorunda olmakla birlikte dünya değerlerine de açık olmalı ve her ikisini de sahiplenmeli, yaşatmalıdır. Bu noktada sanat kurumlarının gerekliliği ve varlığı önem taşımaktadır. Bir toplumun dünya sahnesinde yeralmasının ön koşullarından biri sanat ve sanatçıları ile temsil edilebilmesi, sanat eserleri yoluyla kültürel değerlerini ve toplumsal belleğini genç nesillere aktarabilmesidir.

Dünyanın her yanını saran modern taklidi şehirler, binalar ve buna bağlı hayat tarzı doğal olarak tek tip insanı da doğurmuştur. Bu hayat tarzını ve fiziksel mekânları üretenler yanlışlarını görüp hatalarından vazgeçmeye başladığı bu dönemde şehircilik ve mimarlık disiplinlerinin yeni bir bakışa ihtiyacı olduğu da aşikardır.

Yeni şehirlerin, gelenek ve yerel olandan beslenerek üretilmesi; geleneksel sistemlerin ve yapı malzemelerinin, ülkemizde nostalji ve ilkellik olarak algılanmasının önüne geçilmesi ve bu konuları içeren ar-ge ve sanayinin önünde yol açıcı olarak bulunması gerektiği kanaatindeyiz. Dünyadaki vazifemizin dünyayı güzelleştirmek, hayatı zengin kılmak olduğu bilinciyle çalışacak olan fakültemiz bu bağlamda büyük bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

Türkiye’de yaşanabilir çevrelerin tasarımında görev alacak ve katma değeri yüksek endüstriyel ürünleri ortaya çıkaracak mimarlara ve tasarımcılara ihtiyaç vardır. Bu kapsamda mimarlık ve tasarım konularında eğitim verecek fakültelerin kurulması önem arz etmektedir.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mustafapaşa yerleşkesinde, Neptün Turizm A.Ş. tarafından Kapadokya Üniversitesi’ne süresiz ve bedelsiz olarak intifa hakkı verilmiş olan tarihi Nermin Alyamaç Konağı ve ek binasında eğitim verecektir. Yapı yaklaşık 2,100 m2 kapalı alana sahiptir ve halen Kapadokya Meslek Yüksekokulu’nun kullanımındadır.

*Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne 2020-2021 akademik yılından itibaren öğrenci alınması planlanmaktadır.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız