Kapadokya Üniversitesi Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhale İlanı - 2017

Kapadokya Üniversitesi güvenlik hizmeti alımı açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

1. İdarenin;

Adresi: Üniversite Meydanı, 50420, Mustafapaşa, Ürgüp, Nevşehir
Telefon – Faks Numarası: 0384 353 50 09 – 0384 353 51 25
E-Posta Adresi: info@kapadokya.edu.tr
İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi: www.kapadokya.edu.tr

2. İhale Konusu İşin;

Güvenlik Personeli Sayısı : On altı (16) kişi
Yapılacağı Yer : Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir
İşe Başlama Tarihi : 01.09.2017
İşin Bitiş Tarihi : 31.08.2018

3. İhaleye İlişkin Bilgiler

İhalenin Usulü : Açık İhale
İhalenin Yapılacağı Adres : Üniversite Meydanı, 50420, Mustafapaşa, Ürgüp, Nevşehir
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 14.08.2017 – 17:00
Teklif Verme Şekli : Elden teslim

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler

4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi,
4.1.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.3. Teklif mektubu,

4.4. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.4.1. İlk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin en az %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi (Güncel Maliye ve SGK’ya borcu olmadığına dair belge,
4.4.2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %5’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7. İstekliler, tekliflerini götürü bedel (anahtar teslim) üzerinden vereceklerdir.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi son teklif tarihinden itibaren en az 30(otuz) takvim günü olmalıdır.

9. İhaleye ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilemez.

10. Diğer Hususlar

10.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda aşırı düşük bulunan teklifler reddedilir.

10.2. İhale konusu işte alt yüklenici ile çalışma ancak idarenin onayı ile gerçekleştirilebilecektir. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

10.3. İdare, İhale İdari Şartnamesinin 21. Maddesi uyarınca bu ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

10.4. İhale teklifi hazırlanırken, personele sunulacak yemek ve ulaşım giderleri İdare tarafından karşılanacak olup, kılık-kıyafet yılda iki kez (yazlık ve kışlık) olmak üzere Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

10.5. İhale kapsamında teklifler 16 personel üzerinden verilecek olup, söz konusu personel sayısı kişi bazında İdare tarafından %20 oranında düşürülebilir veya istenildiği kadar artış yapılabilir.


İhale Dokümanları

  1. Özel Güvenlik Hizmet Alımı Teklif Mektubu
  2. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhale İdari Şartnamesi
  3. Özel Güvenlik Hizmet Alımı Sözleşme Taslağı

Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız